Allmänna riktlinjer för att söka anslag

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning och undervisnings- eller studieverksamhet. Stiftelsen har begränsade medel.
Antalet ansökningar har under senare år ökat varför stiftelsen beviljar samma anslagssökande högst tre anslag inom samma område/projekt.
Normal anslagsstorlek är typiskt i intervallet 50 000 – 150 000 kr och normalt beviljas ca 10 - 15 ansökningar per år.
Utbetalningar görs i regel till berört instituts konto.

Anslagsområden/villkor:

Anslagen går till huvudsakligen tillämpad forskning inom såväl naturvetenskap som humaniora med viss betoning på det medicinska området.

Ansökan om stipendier:

Stiftelsen kan bevilja mindre stipendier för resor, konferenskostnader, studier och utbildningsmaterial m.m.

Ansökningar:

Stiftelsen behandlar inkomna ansökningar tre gånger per år med följande sista inlämningsdag dag för ansökan i respektive omgång.

Beslut om ansökan fattas av styrelsen inom samma månad.

Ansökan ska göras på det elektroniska ansökningsformuläret. Bilagor laddas upp genom den funktion som finns i denna tjänst.
En kort populärvetenskaplig översikt bör bifogas ansökan.

Vid tekniska svårigheter eller allmänna förfrågningar går det bra att kontakta stiftelsen via info@stiftelsentornspiran.se.
Ansökan och bilagor kan inte mailas eller postas till stiftelsen.

Stiftelsen saknar eget kansli och stiftelsens verksamhet handläggs till alla delar av styrelsen.

Välkommen med Din ansökan!